• Matinal Hunedorean
0 Comments

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
Adresa: Bulevardul Dacia nr. 59, sector 1, Bucuresti, Romania, 010407
Tel: +4021.313.22.04, FAX: +4021.317.07.80, namr@namr.ro, www.namr.ro
I N F O R M A R E
asupra acțiunilor de control din exploatările nisipului și pietrișului din albiile minore și din
terasele râurilor din rețeaua hidrografică internă a României,
“BALASTIERA 2020”
Dezvoltarea infrastructurii rutiere, a construcțiilor civile și industriale, a impus o
creștere a activității de exploatare a nisipului și pietrișului din albiile minore și din terasele
râurilor din rețeaua hidrografică națională.
Deoarece aceste materiale sunt resurse minerale din proprietatea statului român,
pot fi extrase și valorificate ca substanțe minerale utile în baza unor permise de
exploatare acordate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), în condițiile
stabilite prin Legea Minelor nr. 85/2003, cu completările și modificările ulterioare și
Ordinul ANRM nr. 94/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor
de exploatare.
Permisul de exploatare are valabilitatea de 1 an, cu posibilitatea prelungirii în
condițiile legii, acesta fiind actul juridic emis de autoritatea competentă prin care se
acordă dreptul de exploatare a unor cantităţi determinate de roci utile, în cazul nostru de
nisipuri, pietrișuri, respectiv agregate minerale. Pentru exploatările de nisipuri şi pietrişuri
din albiile minore ale râurilor, permisele de exploatare se eliberează după obţinerea
avizelor prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul gospodăririi apelor.
Pentru obţinerea permisului de exploatare, solicitanţii sunt obligaţi la constituirea
garanţiei financiare pentru refacerea mediului, precum şi la plata taxei pe activitatea de
exploatare şi a redevenţei miniere, în condiţiile legii. Constituirea garanţiei financiare
pentru refacerea mediului şi plata taxei se fac la data eliberării permisului, iar plata
redevenţei miniere se realizează etapizat, pe durata valabilităţii permisului de exploatare.
Toate aspectele prevăzute în documentația tehnică, care stau la baza acordării
unui permis de exploatare, trebuie avute în vedere și respectate de operatorul economic,
pe toată perioada de derulare a programului de exploatare, până la recepționarea
lucrărilor de reconstrucție ecologică și închiderea perimetrului acordat pentru exploatare
prin permis.
Orice încălcare a cel puțin uneia din prevederile din documentația tehnică și
implicit a permisului de exploatare este incriminată, după caz, constituind contravenție
sau infracțiune și este sancționată ca atare, în conformitate cu prevederile art. 57 și art.
58 din Legea Minelor nr. 85/2003.
În ultima perioadă, pe fondul dezvoltării infrastructurii rutiere, a construcțiilor civile
și industriale, s-a constatat o creștere a activității de exploatare a nisipului și pietrișului
din albiile minore și din terasele râurilor din rețeaua hidrografică a României.
În acest context, informațiile și datele existente, unele inclusiv în spațiul public, au
relevat o serie de fenomene negative, cum ar fi:

 • exploatarea ilegală, în lipsa permiselor/licențelor de exploatare, ori autorizațiilor
  și avizelor impuse de cadrul normativ din domeniu;
 • activități de exploatare executate cu încălcarea prevederilor din documentația de
  autorizare/avizare, respectiv din avizele, autorizațiile și acordurile emise de Administrația
  2
  Națională a Apelor Române (ANAR), Agenția Națională pentru Protecția Mediului
  (ANPM), Agenția Națională pentru Arii Protejate (ANAP);
 • nerespectarea de către unii operatori economici a clauzelor din contractele de
  concesiune încheiate cu ANRM.
  Toate aceste aspecte au determinat intensificarea activității de inspecție și control
  în domeniul vizat.
  Conform art. 2, lit. a) din HG nr. 1419/2009, una din atribuțiile principale ale ANRM
  este gestionarea resurselor minerale, proprietate publică a statului.
  În baza competențelor specifice fiecărei instituții, în luna februarie a anului curent,
  a fost elaborat în comun de către ANRM și Inspectoratul General al Poliției Române
  (IGPR) Planul comun de măsuri „BALASTIERA 2020” pentru prevenirea și combaterea
  fraudelor în domeniul exploatării agregatelor minerale.
  În contextul prevederilor planului comun, părțile semnatare, împreună cu instituțiile
  antemenționate cu atribuții în domeniu, au încheiat ulterior o serie de protocoale care au
  vizat desfășurarea unor acțiuni punctuale integrate de control în perimetrele de
  exploatare.
  La aceste acțiuni au participat specialiști cu atribuții de inspecție și control din
  cadrul Compartimentelor de Inspecție Teritorială și de la sediul central al ANRM,
  împreună cu polițiști de investigare a criminalității economice coordonați la nivelul IGPR
  de către Direcția de Investigare a Criminalității Economice, precum și reprezentanți ai
  Administrației Naționale Apele Române, Gărzii Naționale de Mediu și Inspectoratului de
  Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.
  Acțiunile de control s-au organizat și desfășurat în perioada 03.07.2020 –
  07.08.2020 pe zone teritoriale, după cum urmează:
 • zona 1 sud – vestică (în perioada 03 – 06 iulie 2020) care a vizat activitatea de
  exploatare din albiile minore și terasele râurilor Mureș, Timiș cu afluentul Bistra, Nera și
  lunca fluviului Dunărea cu afluentul Topolnița, pe raza județelor Caraș – Severin, Timiș și
  Mehedinți.
  Au fost controlate 45 de obiective/locații/perimetre, fiind constatate nereguli pentru
  care s-au dispus măsurile legale corespunzătoare, respectiv continuarea cercetărilor de
  către polițiștii de investigare a criminalității economice sub aspectul săvârșirii a 7
  infracțiuni, dintre care 4 prevăzute de Legea minelor nr.85/2003 și 3 prevăzute de Legea
  apelor nr.107/1996, aplicarea de către autoritățile competente a unor sancțiuni
  contravenționale în valoare de 405.000 lei și stabilirea de măsuri pentru remedierea
  deficiențelor constatate (specificate în Anexa nr. 1);
 • zona 2 estică (în perioada 13 – 17 iulie 2020) care a vizat activitatea de
  exploatare din albiile minore și terasele râurilor Moldova, Cracău, Siret, Bistrița, Neamț
  (Ozana) din județul Neamț.
  Au fost controlate 39 de obiective/locații/perimetre, fiind constatate nereguli pentru
  care s-au dispus măsurile legale corespunzătoare, respectiv continuarea cercetărilor de
  către polițiștii de investigare a criminalității economice, sub aspectul săvârșirii a 6
  infracțiuni, dintre care 2 prevăzute de Legea minelor nr.85/2003 și 4 prevăzute de Legea
  apelor nr.107/1996, s-au aplicat de către autoritățile competente sancțiuni
  contravenționale în valoare de 165.000 lei și au fost stabilite măsuri de remediere a
  deficiențelor constatate (specificate în Anexa nr. 2);.
  3
 • zona 3 central-sudică (în perioada 03 – 06 august 2020) care a vizat activitatea
  de exploatare din albiile minore și terasele râurilor Târgului, Râul Doamnei și Argeș și
  afluenții acestora, cât și cuvete ale lacurilor limitrofe, din județul Argeș.
  Au fost controlate 10 obiective/locații/perimetre, fiind constatate nereguli pentru
  care s-au dispus măsurile legale corespunzătoare, respectiv continuarea cercetărilor de
  către polițiștii de investigare a criminalității economice sub aspectul săvârșirii unei
  infracțiuni prevăzută de Legea minelor nr.85/2003, aplicarea de către autoritățile
  competente a unor sancțiuni contravenționale în valoare de 196.000 lei (specificate în
  Anexa nr. 3);
 • zona 4 sud-estică (în perioada 03 – 07 august 2020) care a vizat activitatea de
  exploatare a agregatelor minerale din lacurile, luncile și terasele cursurilor de apă,
  respectiv din amenajările de iazuri piscicole, pe raza județului Giurgiu.
  Au fost controlate 6 obiective/locații/perimetre, fiind constatate nereguli pentru care
  s-au dispus măsurile legale corespunzătoare, respectiv continuarea cercetărilor de către
  polițiștii de investigare a criminalității economice sub aspectul săvârșirii a 2 infracțiuni
  prevăzute de Legea minelor nr.85/2003 și aplicarea de către autoritățile competente a
  unor sancțiuni contravenționale în valoare de 190.000 lei (specificate în Anexa nr. 4);
 • zona 5 județul Ilfov, desfășurată în data de 07 august 2020, a vizat activitatea
  de exploatare a agregatelor minerale din cursul râului Ialomița în apropierea localității
  Lipia și cursul pârâului Pasărea, între localitățileTunari şi Cernica.
  Au fost controlate 2 obiective/locații/perimetre, fiind constatate neregulile și
  dispuse măsurile specificate în Anexa nr. 5.
  Concluzii:
  În cadrul acțiunii de control “BALASTIERA 2020”, în perioada iulie- august 2020,
  au participat specialiști din cadrul Compartimentelor de Inspecție Teritorială și de la sediul
  central al ANRM, polițiști de investigare a criminalității economice sub coordonarea
  Direcției de Investigare a Criminalității Economice (IGPR), reprezentanți ai Administrației
  Naționale Apele Române, Gărzii Naționale de Mediu și Inspectoratului de Stat pentru
  Controlul în Transportul Rutier.
 1. Au fost controlate 102 obiective/locații/perimetre de exploatare a
  agregatelor minerale din lacurile, malurile, luncile și terasele cursurilor de apă, respectiv
  din amenajările de iazuri piscicole, din 7 județe;
 2. În cadrul acțiunilor de control au fost identificate/constatate 38 obiective cu
  nereguli, cele mai importante dintre acestea fiind:
 • desfășurarea de activități miniere fără acte de reglementare în vigoare
  (permis/licență) – la 14 locații;
 • desfașurarea de activități miniere de exploatare a nisipului și pietrișului fără
  autorizație de gospodărire a apelor și fără autorizație de mediu – la 9 locații;
 • desfășurarea de activități miniere în afara perimetrelor de exploatare
  aprobate – la 2 locații;
 • întocmirea necorespunzatoare a actelor de însoțire a mărfii (bonuri de
  cântar/avize de însoțire marfă) – la 4 locații;
  4
 • nerespectarea metodei de exploatare – la 4 locații;
 • completarea necorespunzătoare a documentelor privitoare la cantitățile de
  agregate extrase (planuri topo, măsurători), – la 3 locații;
 • alte abateri – la 5 locații.
 1. Măsuri dispuse:
 • sesizarea organelor poliției judiciare din cadrul serviciilor teritoriale de
  investigare a criminalității economice (din oficiu sau de către autoritățile participante cu
  competențe în domeniu) în cazul constatării săvârșirii de infracțiuni, pentru continuarea
  cercetărilor, conform competențelor – 16 infracțiuni;
 • s-au dispus prin actele de control încheiate măsuri de remediere și revenire la
  cerințele stabilite prin permisul de exploatare și/sau avizele/acordurile legale însoțitoare;
 • repetarea controlului, în condițiile absenței operatorului minier și/sau
  completarea documentelor solicitate până la o dată stabilită, la 4 locații;
 • 4 sancțiuni cu avertisment;
 • 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 956.000 lei;
 1. Ilegalitățile din domeniul exploatării agregatelor minerale continuă să se
  manifeste la un nivel ridicat, aspect confirmat de rezultatele obținute în urma acțiunilor
  integrate din perioada iulie-august 2020, coroborat cu indicatorii statistici înregistrați
  în domeniu la nivelul Poliției Române în primele 6 luni ale anului 2020, din care
  reiese faptul că în urma activităţilor desfăşurate de către structurile teritoriale de
  investigare a criminalității economice în cadrul unui număr de 124 acţiuni punctuale de
  verificare, au fost constatate 118 infracţiuni, dintre care: 23 infracţiuni de evaziune
  fiscală, 62 de infracțiuni prevăzute de Legea 85/2003 – Legea minelor, 21 de infracțiuni
  prevăzute Legea 107/1996 – Legea apelor, 5 infracțiuni prevăzute de Legea nr. 50/1991
  privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ș.a.
 2. Acțiunile desfășurate conform Planului comun de măsuri „BALASTIERA 2020”
  pentru prevenirea și combaterea fraudelor în domeniul exploatării agregatelor minerale
  vor continua.
Nicolae Turdean, ANRM: Am găsit 456 de licențe blocate la ANRM; Investiția blocată pe numai cinci dintre proiecte era de 80-100 de milioane euro - Financial Intelligence

Author

admin@matinalhunedorean.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *